T&C

 1. Terma dan peraturan umum.

  1. Dengan mendaftarkan untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di teruskaya777.net (selepas ini masing-masing secara berasingan dan bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai “teruskaya777”, “teruskaya777.net” atau “Situs”), anda mengesahkan bahawa anda adalah berumur 18 tahun atau lebih tua, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi “Terma dan Syarat” ini. Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan mana-mana pertaruhan yang diterima oleh teruskaya777.net tertakluk kepada “Terma dan Syarat” ini.
  2. Maklumat produk, pendaftaran di tapak dan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh teruskaya777.net tertakluk kepada “Terma dan Syarat” ini.
  3. teruskaya777.net berhak untuk meminda “Terma dan Syarat” pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan berkuatkuasa dan berkuat kuasa sebaik sahaja diposkan dalam seksyen “Terma dan Syarat” di laman web teruskaya777.net. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula “Terma dan Syarat” secara tetap. Penggunaan berterusan Tapak selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada “Terma dan Syarat” akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
  4. “Terma dan Syarat” ini mewakili perjanjian lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan teruskaya777.net dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, representasi dan pemahaman yang ada di antara anda dan teruskaya777.net. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang telah dibuat dengan jelas dalam Pernyataan dan Ketentuan ini.
  5. Sekiranya terdapat percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web teruskaya777.net, peruntukan Perjanjian ini akan diguna pakai.
  6. Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberi kami bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda menyertai aktiviti permainan teruskaya777.net.
 2. Syarat penggunaan akaun.

  1. Di mana terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, teruskaya777.net berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai. Sebarang pertikaian mestilah dibuat secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected] yang mengambil pertikaian ahli dengan sangat serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
  2. teruskaya777.net berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Sebarang keseimbangan dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh teruskaya777.net. Walau bagaimanapun, teruskaya777.net berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun teruskaya777.net anda atau sebarang kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau telah diperoleh dari akaun teruskaya777.net anda dan penggunaan anda daripada perkhidmatan teruskaya777.net atau / dan Main.
  3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, apa-apa kecil, menggunakan atau menggunakan semula akaun teruskaya777.net anda, mengakses dan / atau menggunakan apa-apa bahan atau maklumat dari laman web teruskaya777.net atau menerima apa-apa hadiah. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri anda atau pihak ketiga di akaun teruskaya777.net anda.
 3. Pertarungan

  1. Penerimaan dan Pengesahan Pertaruhan:
   • Wager
    Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika pada ulasan Player tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau Pindahan Dana ke dalam akaun Pemain mereka masing-masing. Selepas deposit, jumlah taruhan anda mestilah lebih daripada 100% atau setaraf jumlah deposit anda, atau kami tidak dapat memohon pengeluaran, sila buat jumlah deposit atas permintaan.
   • Wagers dikonfirmasi
    teruskaya777.net tidak dapat membatalkan wagers sebaik sahaja mereka telah disahkan oleh teruskaya777.net dalam akaun anda, melainkan jika taruhan dinyatakan tidak sah atau akibat hasil yang salah & amp; penyelesaian untuk alasan yang digariskan dalam Terma & amp; Syarat.
   • Rekod Wagering yang Tepat
    Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan jumlahnya, kami tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
   • Potongan Wagers / Wagers yang belum diselesaikan
    Stakes akan ditolak dari akaun anda pada masa meletakkan Bet anda, tidak kira apabila hasilnya ditentukan. teruskaya777.net tidak boleh mengembalikan Bets yang diletakkan pada permainan di mana Bets telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum diselesaikan. Pertaruhan tersebut akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika berkenaan, dikreditkan ke akaun Pemain pada masa itu.
   • Keputusan Pertaruhan teruskaya777.net adalah Akhir
    Anda bersetuju bahawa teruskaya777.net dan rekod-rekodnya adalah pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat mana-mana keputusan yang anda letakkan dan keadaan di mana ia dibuat.
   • Pemain Tanggungjawab Tunggal untuk Winnings
    Apa-apa cukai dan fi yang berkaitan dengan apa-apa kemenangan yang diberikan kepada anda atau apa-apa bayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda. teruskaya777.net boleh melaporkan dan menahan apa-apa jumlah dari kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai. Winnings tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang kemenangan lain.
  2. Stakes Wagered:
   • Kepentingan minimum
    Pegangan minimum, bergantung pada Permainan / Produk tertentu, akan dikenakan.
   • Bermain Permainan Secara Automatik / Manipulasi Perisian / Menghapus / Menipu
    Bermain secara automatik permainan oleh perisian atau apa-apa manipulasi lain Permainan atau data akaun Player anda adalah dilarang dan boleh menyebabkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun bersekutu, pembatalan dan / atau penyitaan apa-apa hadiah dan deposit yang tertunggak dan pendakwaan sivil / jenayah. Sebagai tambahan kepada
    di atas, anda bersetuju bahawa teruskaya777 mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terkawal untuk menamatkan akaun anda atas apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau sebarang permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman Web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua tuntutan terhadap teruskaya777 untuk sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai sehubungan dengan perisian komputer. Sekiranya anda sedar bahawa perisian mengandungi kesilapan atau ketidaklengkapan yang anda lakukan untuk mengelakkan daripada mengambil apa-apa kelebihan daripadanya. Lebih-lebih lagi, dengan segera setelah mengetahui kesilapan atau ketidaklengkapan itu, anda hendaklah memberitahu teruskaya777.net secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, teruskaya777.net berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan daripada kesilapan atau ketidaksempurnaan tersebut. Anda bersetuju bahawa teruskaya777 tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Apa-apa percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke sistem Laman Web atau mana-mana akaun, mengganggu tatacara atau prestasi laman web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau merosakkan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang anda mungkin sebaliknya berhak.
   • Untuk Sportsbook Mix Parlay, had pertaruhan adalah MYR 1,000 setiap taruhan / tiket. Setiap pertaruhan / tiket mempunyai pembayaran maksimum MYR 100,000.
 4. Winnings

  1. Sebelum melepaskan atau meluluskan pengeluaran apa-apa, teruskaya777.net berhak meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Paspot, Lesen Memandu atau bank baru-baru ini pernyataan atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai teruskaya777.net, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal untuk mematuhi sebarang permintaan keselamatan, teruskaya777.net berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
  2. Winning Crediting – Winnings akan ditambah ke Akaun masing-masing, sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda bukan ‘bukti menang’ dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun masing-masing. Sekiranya pemeriksaan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, teruskaya777.net berhak membatalkan kemenangan tertentu dan meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.
 5. Bonus Wang

  1. Bonus Money adalah wang maya pada produk yang diberikan kepada pelanggan untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak dapat menarik balik wang tersebut selepas mereka diberikannya. Bergantung kepada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin dikenakan.
  2. Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian ditarik balik selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.
 6. Promosi

  1. Perolehan lalai ialah 20 x (Deposit + Bonus).
  2. Untuk mana-mana taruhan yang diletakkan, dana akan ditolak daripada pemain Baki Tunai. Sekiranya tiada wang tersedia, maka taruhan akan ditolak dari Baki Bonus. Oleh itu, Baki Bonus hanya dimainkan sekiranya tiada Baki Tunai.
  3. Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
  4. Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua pihak yang bertentangan tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung ke atas sebarang keperluan rollover.
  5. Sekiranya pengeluaran dilakukan sebelum 20 kali peralihan, bonus dan kemenangan boleh dibatalkan. Semua taruhan yang ditarik atau mengikat tidak akan dikira ke atas keperluan roll.
  6. Melainkan dinyatakan secara jelas dalam sebutan apa-apa promosi, hanya 25% daripada keseluruhan permainan yang ditempatkan di mana-mana permainan Pai Gow Poker dan Roulette (semua variasi), ditambah 50% Permainan RNG & amp; Slot akan dikira untuk keperluan rollover.
  7. teruskaya777.net berhak untuk meminta bukti identiti pemain pada bila-bila masa. Bukti sedemikian mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, butiran pembayaran dan apa-apa maklumat tambahan lain yang diperlukan untuk mengesahkan pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.
  8. Tiada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di teruskaya777.net boleh memegang akaun atau memanfaatkan sebarang tawaran promosi.
  9. Dengan menyertai mana-mana promosi yang dijalankan teruskaya777.net, pemain bersetuju mematuhi syarat-syarat ini dan yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain yang tidak bersedia untuk bersetuju dengan terma-terma ini harus menghubungi Pasukan Sokongan teruskaya777.net untuk maklumat lanjut.
  10. Bagi kepentingan keselamatan, tiada pemain tunggal boleh mengeluarkan lebih daripada RM50,000 setiap minggu (Isnin – Ahad), tidak termasuk memenangi jackpot Progresif.
  11. Di mana mana-mana terma tawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak, dilanggar, disalahgunakan atau ada bukti beberapa siri taruhan yang diletakkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, teruskaya777.net berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus itu dan semua kemenangan. Selain itu, teruskaya777.net berhak untuk mengenakan bayaran pentadbiran kepada pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran.
 7. Peruntukan Perkhidmatan Lain

  1. Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang diperlukan oleh undang-undang mentadbir yang terpakai semasa menggunakan sebarang perkhidmatan dari teruskaya777.net.
 8. Pelbagai

  1. Jika Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 9. Penafian

    Anda hendaklah memegang teruskaya777.net, pekerjanya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan kongsi media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan menanggung rugi sepenuhnya dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan sekalipun (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
 10. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian kepada, penggantungan atau penangguhan Play.
 11. teruskaya777.net berjanji untuk menawarkan resolusi pertikaian yang adil dan tepat pada masanya dan ganti rugi tanpa kos atau beban yang tidak wajar, yang memegang rekod taruhan dan urus niaga terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
© All Rights Reserved.